วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง

งานวิจัยปีการศึกษา 2552


ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ชื่อโครงการงานวิจัยในชั้นเรียน

1

นายสมบูรณ์  อินทร์จันทร์

1.การสอนโดยวิธีการสาธิต ในรายวิชาฝีมืองานไม้ เรื่องประกอบและตกแต่งชิ้นงาน (1/2552)                
2.การสอนโดยวิธีการสาธิต ในรายวิชางานไม้ เรื่องการเจาะเดือยไม้ (2/2552)

2

นางวรจิตร  โนนทิง

1.การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าเรียนสายของนักศึกษาปวส. 1/1  (1/2552)
2.การศึกษาเปรียบเทียบทักษะการพิมพ์สัมผัสของนักเรียนสาขาวิชาบัญชีและคอมพิวเตอร์ (2/2552)

3

นางสาวจิรัฐิกาล  สว่างศรี

1.ทัศนคติและความต้องการต่อการใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (1/2552)
2.การสร้างชุดการสอนเชิงทดลองวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 (2/2552)

4

นางสาวสุจิตรา บูศรี

1.การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปวช. 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (1/2552)
2.การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (2/2552)

5

นายอรรควิทย์  ธรรมมา

1.การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน (1/2552)
2.ความคิดเห็นต่อการใช้สื่อการสอนภาพเสมือนจริง(โปรแกรม Solid works 2008)  (2/2552)

6

นายครรชิต  ก้อนมณี

1.การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกอย่างถูกวิธี  (1/2552)
2.การสำรวจการเข้าเรียนสายของนักศึกษาปวส.2  (2/2552)

7

นายสีหราช  โลตุฤทธิ์

1.การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอน  (1/2552)
2.การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอน  (2/2552)

8

นายสนธยา  ปังสุข

1.เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน  (1/2552)
2.การแก้ไขปัญหาการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  (2/2552)

9

นายเรวัชชัย  รอตเจริญ

1.การสร้างและหาประสิทธิภาพการสอนงานก่อสร้าง  (1/2552)
2.การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชา เทคนิคก่อสร้าง เรื่องการสร้างผังและระดับ  (2/2552)

10

นายสุมิตร  ประจันตะเสน

1.การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  (2/2552)

11

นางสุปราณี  ประเสริฐพร

1.เทคนิคในการจำตัวอักษรบนแป้นพิมพ์  (1/2552)
2.การพัฒนาทักษะด้านการเสนอขายสินค้า  (2/2552)

12

นายพิพัฒน์  คำฝอย

1.พฤติกรรมการไม่ส่งงานและการบ้านของนักเรียน ปวช.1  (1/2552)
2.การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  (2/2552)

13

ว่าที่ ร.ต.สุวิญ  นิ่มนาง

1.ปัญหานักศึกษาขาดเรียน  (1/2552)
2.เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเอง ความขยันอดทนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน  (2/2552)

14

นายสุริยัน  ศรีปา

1.การทดลองใช้สื่อการสอนคอมพิวเตอร์ เรื่องโอห์มมิเตอร์ในการพัฒนาการเรียนรู้  (2/2552)

15

นายอิทธิพัทธ์  ปัททะทุม

1.การส่งเสริมเจตคติในการส่งงาน  (1/2552)
2.คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนะของนักเรียน  (2/2552)

16

นายกิตติวัฒน์  จีบแก้ว

1.กิจกรรมการซ่อมเสริมของนักเรียน  (2/2552)

17

นายประพจน์  ฤทธิโคตร

1.การวิจัยพัฒนาการอ่านค่าแถวสีความต้านทานของนักเรียน  (1/2552)
2.เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนและการเรียน  (2/2552)

18

นายยุทธพงษ์  โยธาภักดี

1.การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน  (1/2552)

19

นางมะลิวรรณ์  ประทุมโคตร

1.การส่งเสริมเจตคติในการส่งงาน  (1/2552)
2.เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างภาคเรียนโดยใช้แบบทดสอบ  (2/2552)

20

นางสาวมัทนา  สุดลี

1.การออกแบบระบบการสอนพิมพ์ดีดไทย 1  (1/2552)
2.การพัฒนาและส่งเสริมความมุ่งมั่นในการทำงานของนักเรียน (2/2552)

21

นายสุชาติ  ชุมพร

1.การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน งานเครื่องยนต์เบื้องต้น (1/2552)
2.การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (2/2552)

22

นายอัมรินทร์  แสงเหลา

1.การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานจักรยานยนต์  (1/2552)
2.การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน งานบำรุงรักษารถยนต์  (2/2552)

23

นางสาวกมลศรี  บัวหอม

1.การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานของนักเรียน  (1/2552)
2.การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้บทความภาษาอังกฤษ (2/2552)

24

นางสาวเอมอร  ดวงจันทโคตร

1.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป  (1/2552)
2.การพัฒนาชุดบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนและระบบปฏิบัติการเบื้องต้น  (2/2552)

25

นายเชี่ยวชาญ  ทองคำ

1.การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  (2/2552)

26

นายสุวัฒน์  โยธะคง

1.การพัฒนาบทบาทวิชาชีพครูแผนกเทคนิคพื้นฐาน  (1/2552)

27

นางเด่นนภา  ดัสกรณ์

1.การให้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาการเรียนเครื่องใช้สำนักงาน  (2/2552)

28

นายธนดร  จันทร์โสม

1.การพัฒนาสื่อระบบมัลติมีเดียหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอน  (1/2552)
2.การศึกษาปัญหาการไม่ส่งงานของนักเรียน  (2/2552)

29

นายสุรชาติ  จำปาบุรี

1.การศึกษาการพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาและเยาวชน  (1/2552)
2.การศึกษาสาเหตุในการเล่นเกมส์ในเวลาเรียนขณะเรียนในห้องคอมพิวเตอร์  (2/2552)

30

นายวรวุฒิ กกขุนทด

1.ศึกษาพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียนระดับปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (1/2552)
2.พฤติกรรมการเรียนและการใช้เวลาว่างของนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำ  (2/2552)

31

นายวาสนา  เต็มสอาด

1.ความต้องการเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน  (1/2552)
2.การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเลี้ยงลูกฟุตบอล  (2/2552)

32

นายนภัทร  เพ็ชรศรีกุล

1.การใช้สื่อการสอนมัลติมีเดีย เรื่องการถอดประกอบเครื่องยนต์เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์  (1/2552)
2.เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องหลักการทำงานเครื่องยนต์ จากการใช้สื่อการสอนมัลติมีเดีย  (2/2552)

33

นางสาวจิรพร  แก้วใส

1.การพัฒนาพฤติกรรมการรักษาความสะอาด  (2/2552)

34

นางสาวปรารถนา  มัครมย์

1.ศึกษาพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้า  (1/2552)
2.การสร้างแรงจูงใจเพื่อแก้ปัญหาการเรียนวิชาการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน  (2/2552)

35

นายภานุวัฒน์  สุ่ยหา

1.การศึกษาการรับรู้ระบบจุดระเบิดของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน โดยใช้สื่อภาพเคลื่อนไหว และสื่อการนำเสนอ  (1/2552)
2.การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชา งานนิวเมตริกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น  (2/2552)

36

นายสิทธิ์ศักดิ์  แม้นญาติ

1.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียนวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์ ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  (1/2552)
2.เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างภาคเรียน โดยการใช้แบบทดสอบ  (2/2552)

37

นางจรรยา  หาญอาวุธ

1.การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออก โดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติ  (2/2552)

38

นายภูริพงศ์ อักษรพิมพ์

1.เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการถอดประกอบเครื่องยนต์ (1/2552)
2.เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องหลักการทำงานของเครื่องยนต์ (2/2552)

39

ว่าที่ ร.ต. ไชยา ทับวิธร

1.การสำรวจการส่งงานของนักเรียน (1/2552)
2.กิจกรรมการซ่อมเสริม (2/2552)