วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง


ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ชื่อโครงการงานวิจัยในชั้นเรียน

1

นายสมบูรณ์  อินทร์จันทร์

-การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชากลศาสตร์โครงสร้าง เรื่องสมดุลของแรง (1/2554)
-ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนแบบ เอาทีเอดี ในรายวิชางานปูน เรื่องขั้นตอนการทำพื้นหินล้าง (2/2554)

2

นางวรจิตร  โนนทิง

-การศึกษาเปรียบเทียบทักษะการพิมพ์สัมผัสของนักเรียนวิชาการบัญชีและพณิชยการ (1/2554)
-การพัฒนาการสร้างเสริมจริยธรรมเพื่อแก้ปัญหานักเรียนหนีเรียน ปวช.2  (2/2554)

3

นางสาวจิรัฐิกาล  สว่างศรี

-การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  (1/2554)
-การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าเรียนสายของนักเรียนปวช. 1 (2/2554)

4

นางสาวสุจิตรา บูศรี

-สภาพปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตประกอบการเรียน (1/2554)
-การออกแบบระบบการสอนพิมพ์ดีดภาษาไทยเบื้องต้น (2/2554)

5

นายเอกวิทย์  ประจวบแท่น

-การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (1/2554)
-การออกแบบระบบการสอนพิมพ์ดีดภาษาไทยเบื้องต้น  (2/2554)

6

นายอรรควิทย์  ธรรมมา

-เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองของนักเรียนช่างเชื่อมโลหะ  (1/2554)
-การสำรวจการส่งงาน ของนักเรียนช่างเชื่อมโลหะ  (2/2554)

7

นางสาวจิราภรณ์  ชารีบุตร

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ด้วยการฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเองตามชิ้นงานที่กำหนดให้  (1/2554)
-ทัศนคติและความต้องการต่อการใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  (2/2554)

8

นางสาวสุพัตรา  นาเพีย

-การศึกษาพฤติกรรมการมาสาย  (1/2554)
-การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบสาธิตเพื่อฝึกปฏิบัติด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  (2/2554)

9

นายภูริพงศ์  อักษรพิมพ์

-การเขียนแบบภาพ Isometric ชิ้นส่วนเครื่องกล(1/2554)
-การถอดประกอบเครื่องยนต์ Kubota RT (2/2554)

10

นางสาวธัญรดา  สีตา

-ความมีวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน  (2/2554)

11

นายครรชิต  ก้อนมณี

-การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  (1/2554)
-เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน  (2/2554)

12

นายกฤษณะ  อาจหาญ

-เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน  (1/2554)
-การสำรวจการส่งงาน  (2/2554)

13

นายศุภวัฒน์  อินทรชัยศรี

-ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  (2/2554)

14

นางสายยนต์  พาคำ

-การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
-ทัศนคติและความต้องการต่อการใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

15

นายสีหราช  โลตุฤทธิ์

-การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรูปแบบการจำลองพื้นฐานงานเชื่อมแก๊ส  (1/2554)
-การศึกษาปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ  (2/2554)

16

นายสนธยา  ปังสุข

-การพัฒนาทักษะในด้านการอ่านช่างไฟฟ้ากำลัง  (1/2554)
-การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาวงจรควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า  (2/2554)

17

นายกล้าณรงค์  คำบึงกลาง

-การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การใช้งานมัลติมิเตอร์แบบเข็ม โดยการสอนแบบสาธิต  (1/2554)
-การศึกษาพฤติกรรมการมาสายในรายวิชาเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์  (2/2554)

18

นายเรวัชชัย  รอตเจริญ

-การพัฒนาทักษะการปฏิบัติการทดสอบความหนาแน่นของดินลูกรัง  (2554)

19

นายสุมิตร  ประจันตะเสน

-เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน  (2/2554)

20

นางแสงเดือน  จงเจริญวิไล

-การสำรวจการส่งงานของนักเรียนระดับ ปวช.1/1  (1/2554)
-การทดลองใช้สื่อการสอนคอมพิวเตอร์ โดยการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการพัฒนาการเรียนรู้  (2/2554)

21

นายณรงค์  นามพรมมา

-เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน (1/2554)
-การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียน  (2/2554)

22

นางพรพิมล  ศรีดวง

-ทัศนคติและความต้องการต่อการใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  (1/2554)
-การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดการเรียนรู้ตามทักษะปฏิบัติผสมผสานการใช้แรงจูงใจ  (2/2554)

23

นางสุปราณี  ประเสริฐพร

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น 1  (1/2554)
-เจตคติต่อการเรียนวิชาพิมพ์ดีดไทย 2 ของนักเรียนแผนกการบัญชีกับคอมพิวเตอร์  (2/2554)

24

นายพิพัฒน์  คำฝอย

-เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน  (1/2554)
-การใช้บทบาทสมมติในสถานการณ์ต่างๆเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  (2/2554)

25

ว่าที่ ร.ต.สุวิญ  นิ่มนาง

-เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนและการเรียนของนักเรียน  (1/2554)
-พฤติกรรมที่ส่งผลต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน  (2/2554)

26

นายสุริยัน  ศรีปา

-พฤติกรรมที่ส่งผลต่อด้านการมีวินัยในตนเอง  (1/2554)
-สาเหตุนักเรียนขาดเรียน  (2/2554)

27

นายฉัตรชัย  เมืองสุวรรณ

-พฤติกรรมที่ส่งผลต่อด้านการมีวินัยในตนเอง  (1/2554)
-การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน  (2/2554)

28

นายอิทธิพัทธ์  ปัททะทุม

-การปรับพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบของนักเรียน  (1/2554)
-การปรับพฤติกรรมการส่งงานของนักเรียน  (2/2554)

29

นางสาวณัทปภา จันทร์โสม

-การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน  (2/2554)

30

นางมะลิวรรณ์  ประทุมโคตร

-เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน  (1/2554)
-การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อวิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย  (2/2554)

31

นางสาวมัทนา  สุดลี

-การใช้โปรแกรมนำเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาการเรียนรู้  (1/2554)
-การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

32

นายสุชาติ  ชุมพร

-การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน งานเครื่องล่างรถยนต์  (1/2554)
-การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่องานนิวเมตริกส์และไฮดรอลิกส์ 

33

นายอัมรินทร์  แสงเหลา

-การพัฒนาชุดการสอนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน งานซ่อมเครื่องยนต์  (1/2554)
-การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น  (2/2554)

34

นางสาวกมลศรี  บัวหอม

-การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
-การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ

35

นางสาวเอมอร  ดวงจันทโคตร

-การพัฒนาจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบสาธิตเพื่อฝึกปฏิบัติด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  (1/2554)
-การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  (2/2554)

36

นายเชี่ยวชาญ  ทองคำ

-การสร้างบทเรียนเครือข่าย  (1/2554)
-ทัศนคติและความต้องการต่อการใช้ระบบการเรียนการสอนผ่านอินเตอร์เน็ต(E-Learning)  (2/2554)

37

นายสุวัฒน์  โยธะคง

-การศึกษาความถูกต้องในการอ่านค่าเวอร์เนียคาลิปเปอร์  (1/2554)
-การศึกษาความมีระเบียบวินัยของนักศึกษา  (2/2554)

38

นางสาวจุฬาลักษณ์  ฤทธิลัน

-การพัฒนาการการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียน
-การพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ

39

นางเด่นนภา  ดัสกรณ์

-การศึกษาพฤติกรรมการมาเรียนสายของนักเรียนกรณีศึกษา นายชัยวัฒน์  กองทอง  (1/2554)
-การศึกษาพฤติกรรมการมาสาย กรณีศึกษานางสาวมณีรัตน์ ฉวีวงษ์  (2/2554)

40

นายธนดร  จันทร์โสม

-การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนของนักเรียน  (1/2554)
-การไม่ส่งงาน/การบ้านนักเรียน  (2/2554)

41

นายสุรชาติ  จำปาบุรี

-เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน  (1/2554)
-การศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักเรียน  (2/2554)

 

42

นายวรวุฒิ กกขุนทด

-การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบสาธิตเพื่อฝึกปฏิบัติ ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  (1/2554)
-การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนของนักเรียน  (2/2554)

43

นายวาสนา  เต็มสอาด

-การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเลี้ยงลูกบอล การหมุนตัว  (1/2554)
-การสำรวจการส่งงานของนักศึกษา  (2/2554)

44

นายนภัทร  เพ็ชรศรีกุล

-เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเขียนแบบภาพ ISOMETRIC ชิ้นส่วนเครื่องกล จากการใช้สื่อการสอนด้วยโปรแกรม Solid Woorks 2010 (1/2554)
-การใช้สื่อการสอนมัลติมีเดีย เรื่องการถอดประกอบเครื่องยนต์เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์  (2/2554)

45

นางสาวนัยนา  กิ่งคำ

-เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนความขยันอดทนทางการเรียนวิชาธุรกิจทั่วไป  (1/2554)
-การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในวิชาการภาษีอากร  (2/2554)

46

นางสาวจิรพร  แก้วใส

-การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการสอนด้วยรูปแบบการสอนให้ทำแบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหาในชั้นเรียนแบบกลุ่มกับกลุ่มที่ไม่ได้สอนทำแบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหาในชั้นเรียน  (1/2554)
-การใช้โปรแกรมนำเสนอผลงานด้านคอมพิวเตอร์ เรื่องสมบัติของสารในการพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  (2/2554)

47

นางจริยา  แม้นญาติ

-การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน  (1/2554)
-การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะบัญชีสินค้า  (2/2554)

48

นางสาวปรารถนา  มัครมย์

-การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การตีราคาสินค้าคงเหลือ : ราคาทุน วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ  (1/2554)
-การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่องการปรับปรุงบัญชี  (2/2554)

49

นายภานุวัฒน์  สุ่ยหา

-การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียน โดยใช้โปรแกรม Connect Engine Management (1/2554)
-เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างภาคเรียน วิชางานส่งกำลังรถยนต์ โดยการใช้แบบทดสอบ  (2/2554)

50

นายสิทธิ์ศักดิ์  แม้นญาติ

-เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน  (1/2554)
-เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน  (2/2554)

51

นางจรรยา  หาญอาวุธ

-การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีบริษัทจำกัด เรื่องความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับบริษัทจำกัด โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  (1/2554)
-ศึกษาการสร้างแรงจูงใจ เพื่อแก้ปัญหาการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2  (2/2554)

52

นายสันติวุฒิ  คำภู

-การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียนสาขางานยานยนต์  (1/2554)
-การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาสาขางานยานยนต์ในเรื่อง การไม่ส่งงาน/การบ้าน  (2/2554)

53

นายสราวุฒิ  คำประสาร

-การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความพึงพอใจของนักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างอะตอมตามแนวคิดแบบ โยนิโสมนสิการ  (1/2554)
-การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวเส้นตรง และคลื่น  (2/2554)

54

ว่าที่ ร.ต. ไชยา ทับวิธร

-ตรวจสอบประสิทธิภาพการสอน โดยใช้เอกสารประกอบการสอน (1/2554)
-พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องโครงสร้างและหลักการทำงานของเครื่องยนต์เล็ก (2/2554)