ชื่อ - นามสกุล :นางจิตสุภา นามพรมมา
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่
หน้าที่หลัก :ธุรการงานวางแผนและงบประมาณ/งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :0885362179
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม : ธุรการงานวางแผนและงบประมาณ/งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา