ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุกัญญา สืบสำราญ
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่
หน้าที่หลัก :ธุรการงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน/งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา/งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ที่อยู่ :
Telephone :0857588750
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่ธุรการงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน/งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา/งานโครงการพิเศษและการบริก