ชื่อ - นามสกุล :นางสาวบุษกร หลาบหนองแสง
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่ธุรการงานบริหารงานทั่วไป
ที่อยู่ :
Telephone :0860421422
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่ธุรการงานบริหารงานทั่วไป