ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจุฬาวดี คำนนท์
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุ
ที่อยู่ :
Telephone :0916808919
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุ