elastix logo

เอกสารดาวน์โหลดงานวิจัย

แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2563

วิชาโครงการ-นักเรียน-นักศึกษาระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2560

วิชาโครงการ-นักเรียน-นักศึกษาระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2561

วิชาโครงการ-นักเรียน-นักศึกษาระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2560

วิชาโครงการ-นักเรียน-นักศึกษาระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561

ข้อกำหนด การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ผลงานวิชาการ-วิชาโครงการ-นักเรียน-นักศึกษา

งานวิจัยในชั้นเรียน 1/2558

งานวิจัยในชั้นเรียน 2/2558

งานวิจัยในชั้นเรียน 1/2560

งานวิจัยในชั้นเรียน 2/2560

งานวิจัยในชั้นเรียน 1/2561

งานวิจัยในชั้นเรียน 2/2561

งานวิจัยในชั้นเรียน 1/2562