[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
สำหรับ นักเรียน ผู้ปกครอง
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 121 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


พยากรณ์อากาศ
 

  
งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ  
 

หน้าที่ของงานศูนย์ข้อมูล
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บรักษา จัดทำ และบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงงาน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียน และข้อมูลทางเศรษฐกิจ และสังคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
2. รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ
3. พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
4. กำกับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
5. ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Download เอกสารศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
             

ดาวน์โหลดแบบขออนุญาตประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซค์
ดาวน์โหลดแบบขออนุญาตใช้งานอินเตอร์เน็ตนักเรียน
ดาวน์โหลดแบบขออนุญาตใช้งานอินเตอร์เน็ตครู-เจ้าหน้าที่Download  คู่มือ RMS2011 หรือ RMS2012

1. คู่มือ RMS2011 iSchool (บุคลากร)
2. คู่มือ RMS2011 iSchool (นักเรียน)
3. คู่มือ RMS2011 iSchool (ผู้ปกครอง)
4. คู่มือ RMS2011 iSchool (เจ้าหน้าที่งานบุคลากร)
5. คู่มือ RMS2011 iSchool (เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ)
6. คู่มือ RMS2011 iSchool (เจ้าหน้าที่นักเรียนและครูที่ปรึกษา)
7. คู่มือ RMS2011 iSchool (เจ้าหน้าที่งานปกครอง)
8. คู่มือ RMS2011 iSchool (เจ้าหน้าที่งานวัดผล)

9. คู่มือ RMS2011 iSchool (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ)
10. คู่มือ RMS2011 iSchool (เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์และงานทะเบียน)
11. คู่มือ RMS2011 iSchool (เจ้าหน้าที่งานโครงการ)
12. คู่มือ RMS2011 iSchool (เจ้าหน้าที่งานการเงิน)
Download เอกสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา

คำร้องขอกลับเข้าเรียน
คำร้องขอใบรับรองความพฤติ
คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ
คำร้องขอสอบแก้ศูนย์-มส.
คำร้องทั่วไป
คำร้องส่งไม่สมบูรณ์
แบบคำร้องขอจบ
แบบคำร้องขอเปลี่ยน  ขอเพิ่ม  และขอถอน
แบบคำร้องขอเปิดภาคฤดูร้อน
แบบคำร้องขอพักการเรียน
แบบคำร้องขอลาออก
แบบคำร้องขออนุญาตไปเรียนสถานศึกษาอื่น
แบบแจ้งขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่
ใบลงทะเบียนเพิ่ม

                                                                                                                              

นายพัฒนา  ชำนิ เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ                                                นายสิทธิศักดิ์ แม้นญาติ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ                                  

วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองโดย......ทีมงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
นายสิทธิศักดิ์ แม้นญาติ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
486 หมู่ 4 วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310 โทร : 043-441804 แฟ็กซ์ : 043-441555