ชื่อ - นามสกุล :นายอรรถวิทย์ ตรีเหรา
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
ที่อยู่ :
Telephone :0895729007
Email :attawit053@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : แผนกช่างยนต์
หน้าที่ในกลุ่ม :