elastix logo

เอกสารดาวน์โหลดงานประกัน

รายงานผลการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2563

SAR รายบุคคล ปี2563

SAR แผนกวิชา ปี2563

เครื่องมือในการเก็บข้อมูลงานประกัน 2563

รายงานผลการประเมินตนเอง ( Self Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา 2562

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

รายงาน SAR ปี2561

รายงาน SAR ปี2560

SAR รายบุคคล ปี2561

SAR แผนกวิชา ปี2561

SAR รายบุคคล ปี2560

SAR แผนกวิชา ปี2560

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลการประกันคุณภาพฯ ปี2561

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลการประกันคุณภาพฯ ปี2560

SAR 2558 วท.น้ำพอง

เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2555

แบบฟอร์มsarรายบุคคล2559

SAR 2559 วท.น้ำพอง

โปรแกรมพัสดุ

ย้อนกลับ