elastix logo

เอกสารดาวน์โหลดรายงานแผนฯ

แผนปฏิบัติการประจำปี 2565

Action Plan 2021 (อัพเดรท 4 ก.พ. 2564)

แบบ ปค.4 -1 แบบฟอร์ม

แบบ ปค.5 -1 แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มถอดบทเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

แบบฟอร์มการเขียนโครงการสอดคล้องหลักเศรษฐกิจพอเพียง

แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ2563

ยุทธศาสตร์สอศและมาตรฐานการศึกษา2563

แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2563

คู่มือ สผ1-สผ5 2563

แบบฟอร์ม สผ วท.น้ำพอง2563

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา2561-2565

แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ2562

ปฏิทินรวม62 งานแผน

แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ2561

ปฏิทินรวม61 งานแผน

แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ2560

ปฏิทินรวม60 งานแผน

ควบคุมภายใน